BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Majątek liceum

Stan majątku I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku na dzień 31 grudnia 2010 r.:

środki trwałe341 002,58
wyposażenie i pomoce dydaktyczne224 641,99
wartości niematerialne i prawne9829,68
zbior biblioteczne44 586,57